Leverans-villkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor äger tillämning för samtliga produkter och tjänster tillhandahållna av DAT-SCHAUB a.m.b.a. med dotterbolag DAT-Schaub AB org. Nr 556542-2572 ("Säljare") i Sverige. Vad som nedan anges skall gälla om inte annat framgår av särskild överenskommelse i det enskilda fallet. Gällande version av allmänna försäljnings- och leveransvillkor finns på www.dat-schaub.se. Ändringar blir gällande tio dagar efter att berörda kunder informerats.

1. Leverans

Leveranstidpunkt och -ställe samt leveransens omfattning, pris och artikel anges i Säljarens skriftliga orderbekräftelse.

    Säljarens leverans får maximalt vara 5 % mer eller mindre än de i orderbekräftelsen angivna.

    Med handelsbetingelser avses de i INCOTERMS 2000 angivna definitioner. Om inte annat framgår av särskild överenskommelse i det enskilda fallet sker leverans CPT (carriage paid to specified destination).

2. Betalning

Köpesumman förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadato, om inte annat framgår av fakturan. Säljare kan fakturera varje leverans separat, i sådant fall betraktas varje leverans som ett enskilt och individuellt avtal.

    Köpare skall betala per förfallodatum, oavsett om Köpare reklamerar eller har för avsikt att reklamera med anledning av leveransförsening eller brist.

    Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta motsvarande vid varje gällande referensränta +8 % per år till dess att fullständig betalning har skett. 

    I de fall Köpare icke uppfyller sina betalningsförpliktelser har Säljare rätt att vägra framtida leveranser till Köpare.

3. Valuta

Alla priser för svensk marknad är i SEK. Valutakurs avstäms kvartalsvis. Valutatillägg eller valutaavdrag tillämpas under innevarande kvartal vid kursförändring mer än + -2%.

4. Egendomsförbehåll

Alla levererade varor förblir Säljarens egendom, intill Säljare har erhållit full betalning för samtliga belopp, oavsett om varorna har blivit bearbetade till nya produkter eller ingår i andra produkter. Varor, där inte full betalning har erhållits kan endast bearbetas eller vidare säljas om detta sker i Köparens normala affärsverksamhet. I de fall Köpare icke betalar i tid, har Säljare rätt att återta varorna från Köpare, däremot inte från Köpares kunder.

5. Förseningar

I de fall Säljarens leverans inte sker enligt avtal skall Köpare skriftligt meddela Säljare en rimlig tidsfrist samt meddela Säljare, at han kommer att säga upp avtalet ifall inte leverans sker inom tidsfrist. I detta fall måste uppsägning av avtalet nå Säljare innan leverns företagits. Säger Köpare upp avtalet, är han endast berättigad till ersättning för de rimliga merkostnader, som Köpare kan drabbas av vid leverans av motsvarande varor från annan leverantör. Köpare kan inte hävda att Säljare är skyldig att ersätta ytterligare kostnader med anledning av försenad leverans.

    I de fall Köpare inte säger upp avtal är han inte berättigat till någon kompensation för leveransförseningar.

6. Kontroll av leverans och reklamation

Köpare är skyldig att undersöka varorna direkt vid ankomst eller strax efter. Köpares rätt att reklamera bortfaller, om han inte skriftligen meddelar Säljare med närmare information om bristen omedelbart efter han upptäckt bristen eller borde ha upptäckt bristen. Vid alla tillfällen anses varorna godkända, ifall inte Säljare har mottagit skriftlig reklamation senast 14 dagar efter leverans. 

    Talan mot Säljare ska väckas inom ett år efter leverans och mottagande av varan. Om talan inte väcks i rätt tid går talerätten förlorad.

7. Brister

I de fall varorna inte är enligt avtal vid leverans är Köpare berättigad till prisreduktion med skillnaden mellan de levererade varornas värde och det värde kuranta varor hade haft vid samma tidpunkt. Säljare kan också välja att avhjälpa bristen med ersättningsleverans. 

    Om bristen är av sådan omfattning att väsentliga problem uppstår kan Köpare kräva ersättningsleverans. Detta ska alltid ske skriftligen. I dessa fall måste de ursprungliga varorna återlämnas till Säljare i obrutet skick. I de fall Säljare nekar ersättningsleverans, eller icke företar sådan inom rimlig tid kan Köpare häva avtalet och kräva återbetalning av köpeskilling samt ersättning för de rimliga merkostnader Köparen haft för inköp av tillsvarande varor från annan leverantör. 

    Ovanstående utgör Köparens rättighet vid brister, ytterligare krav kan ej ställas.

8. Ansvarsbegränsning

Med mindre än vad som framgår av § § 4 och 6, är Säljare inte ansvarig för förseningar eller brister. Säljare är inte ansvarig för eventuella förluster, driftsförluster, minskad förtjänst, eller övriga indirekta kostnader, orsakade av varor levererade av Säljare.

9. Produktansvar

Säljare är endast ansvarig för personskada, som orsakas av varor, om det kan påvisas att skadan orsakas av grov oaktsamhet fån Säjarens sida. 

    Säljare är under inga omständigheter ansvarig för skador som orsakats av varor som framställts av Köparen. 

    Säljare är inte ansvarig för eventuella förluster, driftsförluster, minskad förtjänst, eller övriga indirekta kostnader, orsakade av varor levererade av Säljare.

10. Befrielsegrunder (Force Majeure)

Med undantag för Köparens betalningsskyldighet, äger Säljare eller Köpare åberopa underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor om fullgörande hindras till följd av omständigheter utanför deras kontroll såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar denne eller underleverantör, anskaffningssvårigheter eller annat av dem inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på villkorens fullgörande och som de inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Kan villkoren inte fullgöras inom skälig tid, äger Säljare eller Köpare skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande hindrats av omständighet som ovan nämnts.

11. Tillämplig lag och tvist

På dessa Villkor skall svensk lag vara tillämplig. 

Tvist i anledning av dessa Villkor samt annat rättsförhållande som har samband med Villkoren skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän. Säljare äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan mot Köpare avseende betalning på grund av dessa villkor och vad därmed äger samband.